Algemene voorwaarden aankoop Waardebon Steun je Stamkroeg

De Schrobbelèr BV | Polluxstraat 29 | 5047 RA Tilburg | KvK 180333301

1. Toepassingsgebied
a. De Schrobbelèr B.V. (“Schrobbelèr”) is een producent van dranken is gevestigd op het adres: Polluxstraat 29 (5047 RA) in Tilburg.
b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie Steun je Stamkroeg
2. Definities
De volgende begrippen zijn in deze algemene voorwaarden aangeduid met een hoofdletter:
a. Steun je Stamkroeg / Steunjestamkroeg.nl: Een platform waarop consumenten of rechtspersonen een waardebon voor een Rondje Schrobbelèr (8 shots) kunnen bestellen die bij de aangemelde Deelnemers verzilverd kan worden
b. Waardebon: een waardebon voor een Rondje Schrobbelèr (8 shots) die verzilverd kan worden bij aangemelde Deelnemers tot 31-12-2020.
c. Horecazaak: de bij Schrobbelèr aangesloten horeca-ondernemer waarmee Schrobbelèr een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij de waardebon als betaalmiddel accepteren
d. Bezitter: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Schrobbelèr waardebon heeft gekocht of de persoon aan wie een Schrobbelèr waardebon overeenkomstig deze algemene voorwaarden is overgedragen.
3. Zodra de Bezitter een Waardebon aanschaft op SteunjeStamkroeg.nl en de Algemene voorwaarden aanvaardt, komt een overeenkomst tot stand waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
4. Looptijd Actie
De verkoop van waardebonnen via Steunjestamkroeg.nl gaat op 31-3-2020 van start en eindigt op de datum waarop de overheid de verplichte horeca-sluiting als gevolg van het Coronavirus opheft.
5. Annuleren aanschaf Waardebon
a. Onverminderd geldende wet- en regelgeving, kunnen gekochte tegoedbonnen niet geannuleerd worden.
6. Verzilveren Waardebon onmogelijk i.v.m. faillissement betreffende Horecazaak
a. We hopen natuurlijk niet dat dit gebeurt. Mocht dit wel het geval zijn, dan hebben we een garantiefonds waarbij in sommige gevallen het aanschafbedrag, of een deel ervan, geretourneerd kan worden. Een beroep op het garantiefonds kan worden gedaan indien de betreffende horecazaak binnen 2 maanden na (gedeeltelijke) opheffing van de verplichte sluiting van de horeca vanwege de coronacrisis failliet is verklaard. De uiterlijke datum waarop een verzoek tot vergoeding vanuit het garantiefonds kan worden gedaan is 3 maanden na (gedeeltelijke) opheffing van de verplichte sluiting van de horeca.
i. Bezitter komt in aanmerking voor 100% retour van het aanschafbedrag, of kan kiezen voor een voucher voor een Schrobbelèr product.
b. Andere omstandigheden die verzilvering onmogelijk maken komen niet voor vergoeding in aanmerking.
d. In het geval van een vermoeden van fraude houdt Schrobbelèr zich het recht voor niet tot uitkering uit het garantiefonds over te gaan.

7. Financiële afhandeling van de verkoop tussen Schrobbelèr en Deelnemer
Zodra de actie is afgerond zal Schrobbelèr de Deelnemer een overzicht sturen van de verkochte waardebonnen voor zijn Horecazaak. De Deelnemer krijgt de Waardebon voor 100% vergoed
8. Acceptatie van de waardebon door de Deelnemer
De Deelnemer is verplicht de waardebon als betaalmiddel te accepteren gedurende te geldigheidsperiode van de waardebon. De Deelnemer is niet gehouden om de waarde van de waardebon in contanten uit te betalen.
9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen tussen Schrobbelèr en de Bezitter kunnen, voor zover ze niet onderling kunnen worden opgelost, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
10. Adres en contact
a. Voor de behandeling van klachten is uitsluitend Schrobbelèr bevoegd. Het e-mailadres en telefoonnummer vindt u op de website van Schrobbelèr (www.schrobbeler.nl)
b. Overige mededelingen aan Schrobbelèr dienen schriftelijk te worden verzonden naar het volgende adres; Schrobbelèr: Polluxstraat 29, 5047 RA, Tilburg